Points Details - Watanabe Sake Brewery Co., Ltd.

Award Winning Sake The Annual Japan Sake Awards Kan Sake Award The Fine Sake Award, Japan Kura Master International Wine Challenge Sake Competition Canceled U.S. National Sake Appraisal Total
WIN GLAND GOLD GOLD GLAND GOLD GOLD PLATINUM MEDAL GOLD MEDAL Special Points GOLD SILVER BRONZE COMMENDED Special Points GOLD SILVER Special Points GOLD SILVER Special Points
50 50
Hourai Kinmon Komachisakura 30 30
Saikokyugokuhisyu 30 30
Hurai Komachisakura 10 10
Hourai Komachisakura Betsugakoi 30 40 70
Hourai Hida no Dobu 30 30
Hourai Ginjo Dentou Karakuchi 50 30 50 130
Hourai “Dento Karakuchi” Betsugakoi 40 40
Hourai tezukurijyunmai Hidahomare 30 30
Horai Shuzokanzsatsu Tobinsenbatsu Daiginjo 50 50
Hourai Jummaiginjo kadentdukuri 30 30 40 100
Hourai Junmadaiginjo Gokuiden 10 30 40
Hourai Jyunmaidaiginjo Irootoko 50 30 30 50 160
Hourai Junmai Daiginjokimoto Takashimaomachi 30 30
Hourai Josen 50 5 55
Hourai Funabajikadune Murokanamagensyu 30 30
Hourai Kuramoto no Kakushisake 30 30
Hourai Kuranotonokakusizake Bangaihin 30 30
Hourai ChodoS 30 30
Hourai Tensai Toji no Nyukonshu 50 30 30 110
Hourai Mushuseinosake 50 50